1. Všeobecné ustanovenia

1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán a zmluvy uzatvorenej medzi:

Názov firmy:

Svadobná agentúra la TARA , www.latara.sk

la SiMi s.r.o.

Račianska 88/B, 83151 Bratislava,

IČO: 51 569 027

(ďalej len "predávajúci")

 

a kupujúcim (ďalej len "kupujúci"), ktorej predmetom je prenájom, kúpa a predaj tovaru a poskytovanie služieb svadobnej agentúry.

1.2. Kupujúci zaplatením zálohy alebo podpisom objednávky súhlasí s všeobecnými obchodnými podmienkami.

2. Spôsob uzatvárania zmluvy

2.1. Kupujúci zašle objednávku cez e-mail, kontaktný formulár alebo osobne doručí predávajúcemu. Objednávka sa stáva záväznou a zmluva je uzavretá podpísaním zmluvy a zaplatením zálohy, ktorá predstavuje 50% zo sumy objednávky (pokiaľ nie je dohodnuté inak).

3. Storno objednávky

3.1. Storno objednávky zo strany kupujúceho

a) kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením a to osobne, písomne alebo telefonicky

b) v prípade stornovania záväznej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním. Predávajúci uplatní právo na úhradu škody a nákladov, ktoré bolo nutné na želanie zákazníka zaobstarať alebo v prípade, že v súvislosti so zaistením tovaru došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov. Záväznú objednávku môže kupujúci stornovať iba písomne. Pri určení dátumu zrušenia objednávky je rozhodujúci dátum doručenia písomného oznámenia o zrušení.

Storno poplatky:

60 dní a menej pred termínom dodania - 10 % zo zálohy

30 dní a menej pred termínom dodania - 50 % zo zálohy

14 dní a menej pred termínom dodania - 100 % zo zálohy (celá záloha prepadá v prospech agentúry)

3.2. Storno objednávky zo strany predávajúceho

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípade:

a) že objednávka nebola záväzne potvrdená t.j nebola zaplatená záloha v plnej výške,

b) ak sa vyskytli závažné prekážky, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich zo zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu.

4. Práva a povinnosti predávajúceho

4.1. Predávajúci je povinný:

a) dodať na základe objednávky kupujúcemu tovar či službu v dohodnutom množstve, kvalite a termíne,

b) odovzdať kupujúcemu najneskôr v deň dodania tovaru či služby v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady,

c) vrátiť zálohu kupujúcemu v plnej výške v deň vrátenia nepoškodeného zapožičaného inventáru predávajúcemu.

4.2. Predávajúci má právo na:

a) riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar,

b) riadne a včasné zaplatenie zálohy od kupujúceho, ktorá predstavuje 50% z celkovej sumy zapožičaného inventáru, alebo uskutočnenia služby, pokiaľ nie je dohodnuté inak a to v hotovosti alebo na číslo účtu predávajúceho,

c) ponechanie si zálohy vo výške 50 % z celkovej sumy objednávky až do vrátenia zapožičaného inventáru kupujúcim,

d) úhradu kúpnej ceny predmetu v prípade straty, poškodenia, alebo zničenia kupujúcim.

e) nevrátenie zálohy kupujúcemu v prípade jeho stornovania potvrdenej objednávky ako je uvedené v bode 3.1.

5. Práva a povinnosti kupujúceho

5.1. Kupujúci je povinný:

a) zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti,

b) nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho,

c) zapožičaný tovar vrátiť v prepravných nádobách, v ktorých boli zapožičané,

d) riadne a včas zaplatiť zálohu predávajúcemu, ktorá predstavuje 30% z celkovej sumy zapožičaného inventáru, alebo uskutočnenia služby, pokiaľ nie je dohodnuté inak a to v hotovosti alebo na číslo účtu predávajúceho,

e) zaplatiť kauciu vo výške 50 % z celkovej sumy objednávky a to v deň prevzatia zapožičaného inventáru,

f) predmet zapožičania používať výhradne na účely, na ktorý je určený,

g) starať sa o zapožičaný inventár tak, aby na ňom nevznikla škoda. Počas doby zapožičania zodpovedá za stratu, poškodenie, alebo zničenie zapožičaných predmetov,

h) uhradiť kúpnu cenu zapožičaných predmetov v prípade straty, poškodenia, alebo zničenia kupujúcim,

i) vrátiť predmet zapožičania v deň, ktorý je uvedený na objednávke. Za každý deň omeškania má predávajúci právo účtovať 20% z celkovej sumy objednávky, ak nie je dohodnuté inak.

5.2. Kupujúci má právo na:

 

a) dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky,

b) v prípade, že plnenia predávajúceho neprebiehajú podľa obchodných podmienok je kupujúci oprávnený vykonať reklamáciu.

5.3. Kupujúci nemá oprávnenie predmet zapožičania prenajať tretej osobe. V prípade, že návleky na stoličky nebudú sedieť na danú stoličku, a zákazník na typ stoličky neupozornil svadobnú agentúru, táto za túto skutočnosť nezodpovedá a nevracia zaplatenú sumu za prenájom návlekov.

6. Dodacie podmienky

6.1. Službu vykonávame po celej SR, ale prenajatý inventár nezasielame poštou, ani inou prepravnou spoločnosťou. Poštou zasielame len tovar ktorý je určený na predaj. Tovar je možné prevziať a vrátiť:

a) osobne (kupujúci si zabezpečuje prepravu na vlastné náklady),

b) svadobnou agentúrou - vlastným automobilom (účtujeme prepravné náklady vo výške 0,30 €/km)

c) kuriérom (účtujeme poštovné a balné podľa vybranej kuriérskej spoločnosti)

6.2. Kupujúci je povinný skontrolovať tovar hneď pri preberaní. V prípade, že kupujúci zistí, nesúlad v stave tovaru alebo počte kusov s objednávkou, je povinný túto skutočnosť okamžite oznámiť. hore

7. Platobné podmienky

7.1.Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru dohodnutú v objednávke:

a) osobne

b) bezhotovostným prevodom.

7.2. V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho. hore

8. Účinnosť

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť od 05.11.2018 a sú neoddeliteľnou súčasťou objednávky. Zákazník potvrdzuje, že bol oboznámený s obchodnými podmienkami, a že s nimi súhlasí.